Over KanS

Uit onderzoek blijkt dat de werkhervatting voor veel mensen met kanker erg belangrijk is. Ook veel werkgevers willen hier graag aan meewerken. Tegelijkertijd is de werkhervatting niet evident, vanwege de ervaren neveneffecten van kanker. Ook kan niet altijd de juiste steun gegeven worden op de werkplek. Dit stelt werknemer en werkgever bij de werkhervatting voor een uitdaging. De impact lijkt ook groter in kleine bedrijven. Sinds kort kunnen werkgevers wettelijk verplicht worden om een re-integratieplan op te stellen, in overleg met de werknemer, de arbeidsarts en de adviserend arts. Tot nu toe hadden (kleine) werkgevers echter geen stem gekregen in onderzoek en wisten we niet wat ze hierbij belangrijk vonden.

KanS staat voor KankerSupport (op het werk). Met financiële steun van Kom op tegen Kanker, een niet-gouvernementele organisatie, onderzochten we welke steun nodig is bij kanker en werk: wat ervaren werkgevers als ze met kanker geconfronteerd worden in hun bedrijf? Hoe zijn we te werk gegaan:

  1. Raadpleging van de recente literatuur over de ervaringen/noden van werkgevers en werknemers over verzuim en re-integratie wegens kanker (gebaseerd op o.a. Greidanus et al 2018, Tiedtke et al, 2017).
  2. Interviews met werkgevers van kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s).
  3. Overleg met experts, professionals en ervaringsdeskundigen uit het veld (stuurgroep).

Voor de ontwikkeling van deze website richtten we ons op KMO-werkgevers. Wat hebben zij nodig om hun werknemers met kanker beter te kunnen ondersteunen? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Na alle informatie (1 en 2) te hebben geanalyseerd, werden vier verschillende situaties onderscheiden: Ziekmelding, Afwezigheid op het werk, Hervatting van werk, Weer uitval en/of slechte prognose. Daarbij is gewezen op verschillende verwachtingen die spelen (van werkgever, werknemer, collega’s, bedrijf). Voor elke situatie is specifieke informatie met concrete tips gegeven. De inhoud is verfijnd en gedeeld met alle belanghebbenden (3).

Kanker & Werk

Kapucijnenvoer 35 blok d bus 7001
3000 Leuven
Belgium

Ons dynamisch team

  • Doel van de studie was de ontwikkeling en evaluatie van een tool ter ondersteuning van werkgevers, om de begeleiding en re-integratie van werknemers met kanker beter vorm te kunnen geven. Maak hieronder kennis met het onderzoeksteam dat zich inzette voor het maken van deze website.
  • Dank aan de werkgevers voor hun ervaringen die ze in alle openheid met ons deelden en de verantwoordelijk die ze toonden om hun werknemers met kanker zo goed als mogelijk te ondersteunen.
  • Dank aan Kom Op Tegen Kanker voor de financiële steun bij het onderzoek. Bezoek de site van Kom Op Tegen Kanker voor meer informatie over kanker: https://www.komoptegenkanker.b...
  • Dank ook aan Elke Smeers (KU Leuven), die de praktische invulling van de site met veel enthousiasme ondersteunde.

Dr. Corine Tiedtke heeft een ruime ervaring in 'werkhervatting na kanker'. In 2013 promoveerde zij aan de KU Leuven op het onderzoek 'Return to work experiences after breast cancer'. Ook in Nederland was zij betrokken bij onderzoek rond kanker en werk. Als hoofdonderzoeker van de KanS studie onderzocht zij de recente literatuur met betrekking tot werken na kanker en interviewde zij werkgevers van KMO’s. Haar bevindingen zijn geanalyseerd in overleg met de onderzoeksgroep en de uitkomsten zijn te lezen op deze website.

Prof. Dr. Lode Godderis is hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid aan de KU Leuven en is ook directeur Kennis, Informatie en Onderzoek bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDEWE). Hij onderzoekt de impact van werk op gezondheid en ook hoe gezondheid het kunnen werken beïnvloedt. Hij is betrokken bij verschillende studies omtrent de relatie tussen beroep en gezondheid (waaronder kanker en burn-out) en re-integratie. Hij heeft een uitgebreid professioneel netwerk binnen de arbeidsgeneeskunde.

Prof. Dr. Anja van den Broeck is assistant professor op de afdeling Work & Organization studies van de KU Leuven. Zij voert onderzoek naar job-design, welzijn en motivatie bij werknemers. Zij heeft ervaring in het ontwikkelen van vragenlijsten (samen met IDEWE) en in het ontwikkelen van een handleiding voor werkgever en HRM om inzetbaarheid van oudere werknemers te ondersteunen. Zij heeft ook studies uitgevoerd naar hoe i-deals en job crafting re-integratie kan faciliteren bij kankerpatiënten.

Prof. Dr. Angelique de Rijk is hoogleraar Arbeid en gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie, aan de afdeling Social Medicine van Maastricht University. In haar onderzoek focust zij op psychologische en sociologische aspecten bij werk(on)geschiktheid en gezondheid. Ze richt zich op patiënten met chronische aandoeningen, zoals kanker. Ze is coördinator van verschillende onderzoeksprojecten over ziekteverzuim, arbeidsparticipatie en interventies voor terugkeer naar werk.